Πλαίσιο στήριξης

Ποια κατάσταση με οδήγησε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα
Η κατάσταση που με οδήγησε να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα είναι η συνεχώς αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από τη χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η αποπνικτική και ιδιαίτερα βλαβερή ατμόσφαιρα για τον άνθρωπο και όχι μόνο, μου δημιουργεί μια πικρία και ένα αίσθημα ευθύνης. Είναι καθήκον δικό μου αλλά και κάθε εκπαιδευτικού μέσω της μαθησιακής του διδασκαλίας να τροφοδοτεί τους μαθητές με γνώσεις για τόσο σοβαρά προβλήματα και εκτός από το να τους ευαισθητοποιεί, οφείλει και να τους παροτρύνει να δράσουν και να αναζητήσουν τους λόγους που οδήγησαν στο πρόβλημα αλλά και την εξεύρεση άμεσων λύσεων για την δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Γενικότερα, είναι σημαντικό από μικρή ηλικία οι μαθητές να κατανοούν τα πραγματικά προβλήματα και μέσα από την καθοδήγηση και την σωστή διδασκαλία του εκπαιδευτικού, να αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση για την αλλαγή της κατάστασης.
Που απευθύνεται
Το wiki απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών της Στ’ τάξης δημοτικού σχολείου, και προορίζεται για χρήση στο μάθημα της Φυσικής Στ' τάξης, στο κεφάλαιο 1 με τίτλο «Ενέργεια» και αφορά την χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η χρήση στην ατμόσφαιρα. Τα παιδιά προχωρημένης πλέον ηλικίας, λίγο πριν εισέλθουν στην εφηβική ηλικία γνωρίζουν ήδη τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την σπουδαιότητα που έχει η ενέργεια στη ζωή μας, αλλά οφείλουν να μάθουν και την αρνητική πλευρά αυτής της κατανάλωσης και τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει αυτή η χρήση. Είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πλέον ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και εκείνοι στην προστασία του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης της ενέργειας.
Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία
Βάση των 10 δεξιοτήτων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα προσπαθήσω να ενεργοποιήσω την κριτική σκέψη των παιδιών ώστε να διαπιστώσουν τις διαστάσεις του προβλήματος στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον γενικότερα και να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν τρόπους επίλυσης. Στόχος μου είναι τα παιδιά στα σημαντικότερα μέρη της εργασίας να εργαστούν σε ομάδες δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας η οποία αποτελεί την σημαντικότερη δεξιότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Το έργο κάθε ομάδας είναι εξίσου σημαντικό , συνεπώς για να πετύχει η συνδεσιμότητα, τα παιδιά θα πρέπει να παρουσιάσουν και να συζητήσουν το αποτέλεσμα της έρευνας τους. Επομένως καθίσταται αναγκαία η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων επιδιώκεται παράλληλα και η δεξιότητα της συνυπευθυνότητας των παιδιών καθώς η μία ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των υπολοίπων σχετικά με αυτά που έμαθε και έτσι όλοι θα έχουν «μερίδιο ευθύνης» για την ενημέρωση και γνώση των άλλων. Επίσης, η συνυπευθυνότητα θα αναπτυχθεί και μέσω της ενασχόλησης των παιδιών με αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τα παιδιά μέσω των καθηκόντων τους και του υλικού θα νιώσουν συνυπεύθυνοι σε αυτό το πρόβλημα και στην άμεση εύρεση λύσεων.
Σχεδόν σε κάθε στάδιο και δραστηριότητα που θα υπάρχει, τα παιδιά θα μπαίνουν στη διαδικασία αναστοχασμού. Αρχικά θα επιτευχθεί κριτικός αναστοχασμός στο στάδιο της ενεργοποίησης όπου θα τους δοθούν ερωτήματα προβληματισμού και ευαισθητοποίησης τα οποία θα τους βάλουν σε σκέψεις για το τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, και ποιος πραγματικά ευθύνεται για αυτό.
Θα προσπαθήσω οι μαθητές να οικοδομήσουν μόνοι τους τη νέα γνώση μέσα από τις διαδικασίες που θα τους παρέχονται και χωρίς ιδιαίτερη εμπλοκή από την πλευρά του εκπαιδευτικού στην διαδικασία.
Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις
Η μόνη προϋπόθεση του συγκεκριμένου λογισμικού είναι να έχουν κάποιοι από τους μαθητές λογαριασμό gmail ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν τον εννοιολογικό χάρτη κάθε ομάδας στην 1η Δραστηριότητα το οποίο απαιτεί ένα λογαριασμό gmail. Η ενασχόληση με το wiki δεν έχει άλλες ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Τα παιδιά ήδη έχουν διδαχθεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και την χρησιμοποίηση του διαδικτύου, ενώ επίσης οι δραστηριότητες δίνονται με πολύ σαφείς και απλές οδηγίες.
Οργάνωση της τάξης
Το wiki υλοποιείται στο εργαστήριο της πληροφορικής χωρισμένες οι ομάδες σε θρανία και υπολογιστές όπως απαιτείται καθώς υπάρχει το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό, κατά το οποίο οι ομάδες θα προβούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ώστε να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν τη νέα γνώση.
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η ίδια η φύση της εργασίας απαιτεί την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους πλέον τα ελληνικά δημοτικά σχολεία έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License