Διδακτικές ενέργειες
%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82.jpg
  • 1η Ομάδα: Τα μέλη της πρώτης ομάδας θα ασχοληθείτε με το που γίνεται χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και ποιες είναι οι επιπτώσεις που προκαλεί η χρήση αυτή στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσετε σε ποια μέσα και ποιες καταστάσεις χρησιμοποιούνται οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και ποιες είναι οι επιπτώσεις και τα φαινόμενα που προκαλεί αυτή η χρήση στην ατμόσφαιρα.
  • 2η Ομάδα: Τα μέλη της δεύτερης ομάδας θα ασχοληθείτε με το τι είναι η εξοικονόμηση και πως η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει στη μείωση κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση εμφάνισης των αρνητικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσετε τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι, τις βιομηχανίες και τη μεταφορά με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα και της κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • 3η Ομάδα: Τα μέλη της τρίτης ομάδας θα ασχοληθείτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την εκμετάλλευση τους με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσετε το πως θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την παραγωγή της απαραίτητης ενέργειας και τη μείωση κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αντικατάσταση τους, καθώς και τη μείωση εμφάνισης αρνητικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα.

Μεταβείτε στις διαδικασίες

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License